25 آبان 1366
مرگ مظفر بقائي

مظفر بقائي مؤسس و رهبر حزب زحمتکشان ملت ایرانو از بنیان‌گذاران جبهه ملی ایران به مرض سيفليس در تهران درگذشت.