28 آبان 1357
آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی توسط رژیم پهلوی

امروز 210 زنداني سياسي از جمله محمدعلي رجايي به مناسبت عيد غدير خم و برای فرونشاندن اعتراضات مردمی از زندان آزاد شدند.