28 آبان 1230
عزل «امیرکبیر» از صدارت توسط ناصرالدین شاه

بر اثر دسیسه‌های فراوان اطرافیان شاه قاجار به ویژه مهد عُلیا مادر ناصرالدین شاه، امیرکبیر از صدارت عزل شد و میرزا آقاخان نوری به جای وی به صدارت عُظمی رسید.