29 آبان 1323
تشکیل کابینه مرتضي قلي بيات

مرتضي قلي بيات (سهام‌السلطان) پس از كناره‌گيري محمد ساعد (18 آبان) مأمور تشكيل كابينه شد. اين كابينه تا 28 فروردين 1324 برقرار بود.