30 آبان 1300
قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت امریکایی

قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت امریکایی استاندارد نیوجرسی تصویب شد این امتیاز شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد.