2 آذر 1342
تعطیلی مجلس شورای ملی به مناسبت ترور كندي

به مناسبت ترور جان. اف. كندي رئيس جمهوري امريكا پرچم‌هاي ايران در سراسر كشور به حال نيمه افراشته درآمد و مجلس شوراي ملي نیز تعطيل شد.