5 آذر 1353
اعدام روحانیون حامی امام خمینی توسط رژیم بعث
حكم اعدام 5 روحاني شيعه در عراق كه حامي امام خميني و مبارزات ايشان بودند به اجرا درآمد.