6 آذر 1357
تظاهرات سراسری مردم علیه رژیم پهلوی
امروز شهرهاي تهران، سنندج، همدان، تبريز، بابل، دزفول، ايلام، يزد، گرمسار، گرگان، اصفهان، زنجان و فيروزآباد شاهد تظاهرات گسترده مردم عليه رژيم پهلوی بود.