10 آذر 1311
لغو قرارداد دارسی

سيدحسن تقي‌زاده لغو امتياز دارسي را در مجلس شوراي ملي اعلام كرد. با اين حال وي در عقد قرارداد خرداد 1312 كه به «پيمان احياي امتياز دارسي» مشهور شد، نقش اساسي داشت.