11 آذر 1362
تصویب قطعنامه پيشنهادي ايران توسط سازمان ملل در مورد احترام به شخصیت زن

قطعنامه پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در مورد مبارزه جهاني با فحشا و احترام به شخصيت زن در كميسيون اجتماعی سازمان ملل بدون رأي مخالف به تصويب رسید.