13 آذر 1357
ادامه تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی

امروز تهران، مشهد، زنجان، كرمان، جهرم، ملاير، بوشهر شاهد تظاهرات گسترده مردم عليه رژيم پهلوی بود.