13 آذر 1293
آغاز به کار دوره سوم مجلس شوراي ملي

دوره سوم مجلس شوراي ملي آغاز به كار كرد و احمدشاه قاجار در نطق افتتاحيه خود بي‌طرفي ايران در جنگ اول جهاني را اعلام كرد.