18 آذر 1332
ورود نیکسون به تهران

ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا وارد تهران شد. وي در مدت اقامت سه روزه خود در تهران با محمدرضا پهلوی، زاهدي و ديگر مقامات به گفتگو پرداخت