19 آذر 1361
برگزاری انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری

انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبري در سراسر كشور برگزار شد.