22 آذر 1304
تفویض سلطنت به رضاخان توسط مجلس مؤسسان

مجلس مؤسسان با تغيير 4 اصل از متمم قانون اساسي، سلطنت را به رضاخان و اعقاب وي تفويض كرد.