24 آذر 1309
آغاز به کار هشتمین مجلس شورای ملی

هشتمين دوره مجلس شوراي ملي آغاز به كار كرد. اين مجلس تا 24 دي 1311 داير بود.