25 آذر 1304
اعلام سلطنت توسط رضاخان

رضاخان میرپنج بر تخت سلطنت نشست و پادشاهي خود را رسماً اعلام كرد.