26 آذر 1294
اشغال شهر ساوه توسط نظامیان روسیه

نظاميان روسيه شهر ساوه را به تصرف خود درآوردند.