29 آذر 1345
نقش مأموران «سیا» در تنظیم اساسنامه حزب ايران نوين

امروز فاش شد كه در تنظيم اساسنامه حزب ايران نوين، ياتسوويچ رئيس وقت «سيا» در تهران نقش اساسي داشته است.