30 آذر 1295
حمله مبارزین ضدانگليسي به پاسگاه «پلیس جنوب»

مبارزين ضدانگليسي به پاسگاه «پليس جنوب» در منطقه موسوم به دشت ارژن حمله کرده و نيروهاي مستقر در آن را به اسارت گرفتند.