1 دی 1290
کشتار بی‌رحمانه مردم تبریز به دست قزاقان روسی

عده زيادي از مردم تبريز توسط قزاق‌هاي روس به قتل رسيدند؛ در مشهد نيز كنترل شهر به دست قزاق‌ها افتاد.