2 دی 1357
تحصن استادان دانشگاه‌ها در ساختمان وزارت علوم در تهران

بيش از يكصد تن از استادان دانشگاه، ساختمان وزارت علوم را اشغال كردند و خواستار خروج نظاميان از دانشگاه‌ها شدند.