2 دی 1302
انتشار روزنامه «طلوع»

روزنامه «طلوع» به صاحب امتیازی محمود رضا طلوع و سردبیری ابراهیم فخرایی با محتوای سیاسی و اجتماعی منتشر شد.