3 دی 1340
درگذشت سیدمحمد صادق طباطبایی

سید محمدصادق طباطبايي از رجال عصر مشروطيت در 81 سالگي درگذشت.