4 دی 1306
مرگ ناصرالملک

ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه احمدشاه قاجار ـ در تهران درگذشت.