5 دی 1293
تعرض نیروهای عثماني و آلماني به مناطق ایران

مناطق غرب و جنوب ايران مورد تعرض نيروهاي عثماني و نظاميان آلماني قرار گرفت.