6 دی 1357
کشتار مردم قزوین به دست نظامیان رژیم پهلوی

در پی يورش نظاميان رژیم پهلوی به تظاهرات مردمي در قزوين 14 نفر به شهادت رسیدند.