6 دی 1290
پایین آوردن پرچم ایران توسط قوای روسیه

نظامیان روسیه وارد تبریز شدند، ارگ را اشغال کردند و پرچم ایران را پایین کشیدند سپس پرچم روسیه را به اهتزاز درآوردند.