7 دی 1358
تشکیل «نهضت سوادآموزي» به فرمان امام خمینی

به فرمان امام خميني «نهضت سوادآموزي» با هدف ريشه‌كن كردن بي‌سوادي در كشور تشكيل شد.