9 دی 1357
کشتار مردم مشهد به دست مأموران رژیم پهلوی

در تظاهرات امروز مردم مشهد 20 نفر از آنان توسط مأموران رژیم به شهادت رسيدند.