10 دی 1301
انتشار روزنامه «كوشش»

روزنامه «كوشش» به مديريت شكرالله خان صفوي در تهران انتشار يافت.