12 دی 1334
آغاز محاکمه سری نواب صفوی

محاكمه سيدمجتبي نواب صفوي و يارانش در دادگاه نظامي به طور سري آغاز شد.