15 دی 1287
تشکیل «انجمن مشروطه» در اصفهان

نجفقلي خان صمصام‌السلطنه بختياري ـ از رهبران مشروطه ـ با 3 هزار نيرو وارد اصفهان شد و پس از تصرف شهر، «انجمن مشروطه» را تشكيل داد.