دستگيري منتقدان کشف حجاب به روايت اسناد

پايگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامي؛ سياست کشف حجاب اجباري رضاخان با اعمال قوه قهريه و سرکوب مردم تا آنجايي پيش رفت که کوچکترين انتقادها را هم بر نمي‌تابيد بطوري که سرنوشت منتقدين جز بازداشت و زندان نبود.

در سندي از اسناد کشف حجاب به تاريخ 23 بهمن ماه 1314 به گزارش شهرباني ناحيه شرق درباره برخورد با منتقدين کشف حجاب آمده است: «راپرت رسيد که [حاج سيد علي‌اکبر احمدآبادي] مجلس روضه تشکيل داده است و ايام 20 و 21-22 حاجي سيد علي‌اکبر فوق و غلامرضاي بخشايش اجزاء آستانه و سيد عبدالکريم مرتضوي روضه‌خوان در مجلس روضه از عمليات دولت راجع به کشف حجاب تنقيد و اظهارات مهيجي مي‌نموده‌اند لذا هر سه نفر جلب و توقيف نظميه تحت تعقيب [قرار گرفته‌اند] نتيجه بعداً به عرض مي‌رساند. رئيس شهرباني ناحيه شرق»