17 دی 1357
آغاز خروج اتباع خارجي شركت ملي نفت از کشور

صدها نفر از اتباع خارجي شركت ملي نفت ايران، شامل اتباع انگليسي، امريكايي و هلندي، خروج از ايران را آغاز كردند.