20 دی 1356
ادامه تظاهرات مردمی علیه چاپ مقاله توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی

تظاهرات عليه رژيم پهلوی به خاطر مقاله توهين آميز روزنامه اطلاعات همچنان ادامه یافت و در قم ومشهد از گستردگي بيشتري برخوردار گردید.