20 دی 1317
درگذشت آيت‌الله سيدابوالحسن انگجي تبريزي

آيت‌الله سيدابوالحسن انگجي تبريزي از مبارزين عصر پهلوي اول كه نقش برجسته اي در افشاي طرح كشف حجاب رضاخان داشت، در 74 سالگي درگذشت.