21 دی 1357
لغو کلیه پروازها به علت گستردگي اعتصابات

كليه پروازهاي داخلي و خارجي ايران به علت گستردگي اعتصابات كاركنان فرودگاه به مدت نامعلومي لغو شد.