21 دی 1357
پایین کشیدن مجسمه محمدرضا پهلوی در شیراز

امروز در تظاهرات 200 هزار نفري مردم شيراز، مجسمه‌هاي محمدرضا پهلوی در اين شهر پايين كشيده شد.