21 دی 1357
معرفی ارتشبد شفقت به عنوان وزير جنگ رژیم پهلوی

در پي امتناع ارتشبد فريدون جم از پذيرش مسئوليت وزارت جنگ، تيمسار ارتشبد شفقت به عنوان وزير جنگ رژیم پهلوی معرفي شد.