23 دی 1286
اعلام وفاداری مجدد محمدعلی شاه قاجار به مشروطه

محمدعلي شاه به منظور آشتي و دوستي با مجلس شوراي ملي جلسه‌اي در دربار تشكيل داد. عده‌اي از نمايندگان شركت كردند و مجدداً وفاداري خود را به مشروطه اعلام كرد.