24 دی 1357
پایین کشیدن مجسمه محمدرضا پهلوی در کرمان

مردم كرمان امروز مجسمه‌هاي محمدرضا پهلوی را از ميدان‌هاي اصلي شهر پايين کشیدند.