24 دی 1357
تظاهرات گسترده دانشجویان علیه رژیم پهلوی

دانشگاه تهران در اولين روز بازگشايي مجدد خود شاهد تظاهرات گسترده دانشجويان و ديگر اقشار مردم عليه رژيم پهلوی بود. تعداد تظاهركنندگان دانشگاه، دويست هزار نفر ذكر شد.