26 دی 1357
فرار محمدرضا پهلوی از کشور

محمدرضا پهلوی و همسرش، در پی گسترش نهضت امام خمینی در سفري بدون بازگشت به آسوان مصر فرار کردند.