28 دی 1357
کشتار مردم اهواز به دست نظامیان رژیم پهلوی

امروز 12 نفر از مردم اهواز توسط نظاميان رژیم پهلوی به شهادت رسيدند.