28 دی 1285
برگزاری مراسم تاج‌گذاری محمدعلی شاه قاجار

محمدعلي شاه قاجار طي مراسمي تاجگذاري كرد. به دستور وي در مراسم تاجگذاري هيچ‌يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي دعوت نشده بودند.