30 دی 1357
انتشار خبر بازگشت امام خمینی به ایران

امام خميني با انتشار پيامي اعلام كردند: به زودي به ايران خواهم آمد. ايشان در پيام ديگري كاركنان دولت را به ادامه اعتصابات فراخواندند.