1 بهمن 1357
انحلال شورای سلطنت

سيدجلال‌الدين تهراني رئيس شوراي سلطنت به فرمان امام‌خميني از مقام خود كناره‌گيري كرد و در استعفانامه خود متذكر شد شوراي سلطنت غيرقانوني است.