3 بهمن 1312
آغاز مذاكرات «جامعه ملل» براي حل اختلافات ايران و انگليس

مذاكرات «جامعه ملل» براي حل اختلافات ايران و انگليس آغاز شد.