4 بهمن 1350
تأسیس كميته مشترك ضد خرابكاري

به دستور محمدرضا پهلوی «كميته مشترك ضد خرابكاري» با هدف هماهنگ سازي عمليات سركوب مخالفان تاسيس شد.